Depraved Malformation
Depraved Malformation
Depraved Malformation Shadow Demon new set item Dota 2.
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Golden Mantle of Grim Facade
Golden Mantle of Grim Facade

Golden Mantle of Grim Facade Shadow demon golden item Dota 2.

405.000 

Giá Card: 580.000 

Thêm vào giỏ
Mantle of Grim Facade
Mantle of Grim Facade

Mantle of Grim Facade Shadow demon new immortal item Trove Carafe 2017, ti7 dota2.

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ
Stygian Maw
Stygian Maw

Stygian Maw Shadow Demon new set item Dota 2, Treasure of the Venerable One.

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ